Nejdřív byl hrad, a potom zámek?


Obvykle se zcela samozřejmě tvrdí, že zámek jakožto komfortní panské sídlo vystřídal v českých zemích středověké hrady někdy v 16. století. Respektované hledisko při sledování proměn hradu v zámek přinesl významný český historik Josef Pekař, když například spojil hrady s dobou gotickou a zámek naopak přičlenil k době renesanční. Dosud však přesto chybí dostatečná analýza, jakým způsobem se uskutečnil přechod od hradu k zámku.Pro české země má zvláštní důležitost vývoj hradů v německých zemích, kde rovněž zámek nastupuje na místo hradu a komfortnější bydlení je jedním z motivů šlechty a panovníků při přestavbě jejich sídel. Ve výstavbě a ve vývoji hradů v Čechách a na Moravě dochází však oproti sousedním zemím ke značnému zpoždění. Slovo zámek nastupuje do staročeské slovní zásoby už v 1. polovině 15. století v druhé polovině 15. století nacházíme oba výrazy jako synonyma již přímo vedle sebe.

Hrady, které sloužily i nadále ve 14. a 15. století králi a panstvu, byly postupně přestavovány a zpevňovány, velmi často se setkáváme s dostavbami obytných budov, paláců. Od poloviny 14. století se stává základem jádra královských hradů palác, podélná stavba s obytnými místnostmi a síněmi (palác je na hradě nejcennějším objektem). Pozvolný přechod k zámku je tak započat.

V listinách a úředních knihách figuruje hrad i po roce 1490 a po roce 1500. Zámek je pak již tehdy spíše brán jako opevněné panské sídlo, ač je volně zaměňován s označením hrad. Jako synonyma nacházíme tyto výrazy i v moravských pramenech z konce 15. století. V první polovině 16. století se slovo zámek prosazuje stále zřetelněji, od poloviny 16. století pak slovo zámek zcela zatlačilo starší a tradiční hrad.

Slovo „zámek“ je v jisté souvislosti se slovem zamykati, neboť svým způsobem označuje pevnost, která “uzamyká” určitou oblast či vstup do určité krajiny (v údolí apod.) Je proto pochopitelné, že i v češtině obdobně jako v němčině se slovo zámek nabízelo i pro označení centrálního uzamčeného hradního prostoru, kde bydlel pán se svými skvosty a klenoty.

Zdroj: Wikipedie

Redakce